Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.na-ryby.com

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach, której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
- Istnieje możliwość dokonania zakupu bez konieczności rejestracji się na sklepie, jednak w takim przypadku klient traci możliwość otrzymania kuponów rabatowych oraz możliwość uczestnictwa w promocjach wprowadzanych przez sklep na-ryby.com

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem WWW.na-ryby.comza pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Paul Domiter prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MERADO Paul Domiter (ul. Czermińskiego 11/31 ; 80-174 Gdańsk) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5833016720, adres poczty elektronicznej: naryby.com@gmail.com, numer telefonu: (+48) 799 959 720 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Paul Domiter prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MERADO Paul Domiter (ul. Czermińskiego 11/31 ; 80-174 Gdańsk) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5833016720, adres poczty elektronicznej: naryby.com@gmail.com, numer telefonu: (+48) 799 959 720 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Paul Domiter prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MERADO Paul Domiter (ul. Czermińskiego 11/31 ; 80-174 Gdańsk) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5833016720, adres poczty elektronicznej: naryby.com@gmail.com, numer telefonu: (+48) 799 959 720 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Adres poczty elektronicznej: naryby.com@gmail.com

Adres strony internetowej www.na-ryby.com

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • 2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 • 2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • 2.5.3.Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • 2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
 • 2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 • 2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 • 2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript Google cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta, (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej, podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 • 3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wyplenienia przez Usługobiorcę Formularza rejestracji umożliwiającego założenie konta.
 • 3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.4 Usługa  polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 • Proces składania zamówienia klient zaczyna od wyboru zamawianych towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby), dokonywane jest to poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.
 • Po dokonaniu wyboru klient przechodzi do kolejnego etapu zamówienia klikając na klawisz „Realizuj zamówienie”. W procesie realizacji zamówienia klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione towary oraz sposobu ich dostawy. Podanie tych informacji oraz klikniecie klawisza „Zamawiam” spowoduje przejście do formularza gdzie klient ma do wyboru:

a) Rejestracje (klawisz „Zarejestruj Się”) –powoduje Rejestracje Konta Klienta  po czym kontynuowanie składania zamówienia.  Od klienta wymaganie jest podanie danych wymienionych w punkcie 3.3.1.1.

b) Złożenie zamówienia bez rejestracji (klawisz „Złóż zamówienie”) –  w tym wypadku od klienta wymagane są tylko dane takie jak  imię i nazwisko oraz  adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym)

c) Zalogowania się na wcześniej utworzone konto (klawisz „Zaloguj się”) – dla klientów którzy dokonali rejestracji wcześniej W tym wypadku niezbędne jest podanie  emaila i hasła.

 • Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia (w przypadku a) i b) ) lub tez prawidłowym zalogowaniu się na konto (punkt c) ) wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

   -określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,
   -cenę Towaru oraz koszty dostawy,
   -dane osobowe zamawiającego Klienta
   -formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru,
   -dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).

 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdź Zakup”) kończy procedurę składania zamówienia.


3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 • 3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 • 3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.
 • 3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 • 3.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • 3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Cennik dostaw pod adresem: http://www.na-ryby.com/pl/i/Cennik-Dostaw/8

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 • 4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdź Zakup”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego. Po złożeniu zamówienia klient może zmienić dane swojego zamówienia komunikując się ze telefonicznie lub mailowo. Jednak wszelkie zmiany zamówienie są możliwe tylko do momentu wysłania zamówienia.

4.8. W przypadku towaru dostępnego na zamówienie, który po zawarciu umowy nie będzie dostępny u producenta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta i zaproponowania innego produktu, bądź anulowania zamówienia.

 

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie np. 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

 • 5.2.1. transportem własnym; lub
 • 5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej. 
(Istniej możliwość wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, wiąże się to jednak ze znacznie większą opłatą za przesyłkę towaru. Koszt wysyłki należy ustalić ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Cennik dostaw”pod adresem: http://www.na-ryby.com/pl/i/Cennik-Dostaw/8

5.5. W przypadku zakupu produktów dostępnych na zamówienie, termin dostawy uzależniony jest od producenta i może ulec wydłużeniu. 

 

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • 6.1.1. Za pobraniem;
 • 6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.2. W przypadku zakupu produktów dostępnych na zamówienie, Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty.

6.3. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

UWAGA: W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.


7. PRAWO ODST
ĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres SPRZEDAWCY lub drogą elektroniczną na adres naryby.com@gmail.com 

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, liczy się od dnia wydania towaru Konsumentowi przez przewoźnika.

7.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
- Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany  przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  
sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się  pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
- Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,  
jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.
- Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Art. 561 § 1 K.C. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
- Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
- Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie  do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.1.2. Reklamacje z tytułu rękojmi z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres SPRZEDAWCY  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naryby.com@gmail.com

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres SPRZEDAWCY lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: narybycom@gmail.com

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na-ryby.com dba o to, aby Twoje dane osobowe były w 100% bezpieczne.
- Przeglądając nasz serwis na-ryby.com i nie robiąc zakupów, jesteś osobą anonimową.
- Pamiętaj! Nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom i firmom Twoich danych osobowych.
- Kontakt z danymi osobowymi posiadają wyłącznie osoby, którym te informacje są niezbędne do wykonywania pracy (np. Biuro Obsługi Klienta, przewoźnicy).
- Wszystkie dane firmy są przechowywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ich zniszczenia lub utraty.
- Zabezpieczamy dane fizycznie (np. awarią sprzętu) jak i elektronicznie.
- Nie udostępniamy Twoich danych firmom i osobom trzecim W ŻADNYM WYPADKU!!!.
- Uwaga! Opinie i recenzje użytkowników dotyczące produktów na stronie internetowej na-ryby.com są publicznie dostępne.

Na-ryby.com nie sprawdza wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny podawać swoich danych osobowych na stronach na-ryby.com - bez wiedzy i zgody rodziców lub opiekunów.

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy Na-Ryby.com jest:

Merado Paul Domiter
ul. Czermińskiego 11/31
80-174 Gdańsk

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.na-ryby.com/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.

10.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 marca 2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl